Vezi ce acte trebui pentru a înscrie o maşină, după ce TAXA AUTO s-a scos

FreshNews

Registrul Auto Român abia mai face faţă avalanşei de cereri venite din partea şoferilor care vor să îşi înmatriculeze maşini second-hand aduse din străinătate. Asta pentru că de la 1 februarie proprietarii de maşini nu vor mai fi nevoiţi să achite timbrul de mediu.Începând de la 1 februarie, proprietarii de mașini nu mai sunt nevoiți să achite timbrul de mediu, deoarece această taxă a fost eliminată definitiv, potrivit unui act normativ publicat recent în Monitorul Oficial. Totodată, de menționat este că, cel puțin momentan, timbrul de mediu nu va fi restituit celor ce l-au plătit deja și nici nu va fi înlocuit de o altă taxă.
Timbrul de mediu reprezenta, conform OUG nr. 9/2013, o sumă datorată de proprietarii de autoturisme pentru emisiile provenite de la acestea. În principiu, taxa trebuia plătită (o singură dată) la prima înmatriculare a unui autovehicul în România sau la prima vânzare în țară către o altă persoană.
În cursul anului trecut, timbrul de mediu a fost declarat parțial ilegal de către Curtea de Justiție a Uniunii Europene. La acel moment, fostul Guvern a explicat că va căuta soluții pentru restituirea taxei către proprietarii de mașini, dar încă nu s-a luat o decizie în acest sens.
Opt taxe care ţin de regimul permiselor auto şi a înmatriculării autovehiculelor au dispărut începând cu 1 februarie.
- Taxă înmatriculare permanentă sau temporară pentru autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată de până la 3.500 kg inclusive – 60 lei;
- Taxă înmatriculare permanentă sau temporară pentru autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3.500 kg – 145 lei;
- Taxă examinare pentru obţinerea permisului de conducere pentru autovehicule din categoriile şi subcategoriile A, A1, B, B1 şi B+E – 6 lei;
- Taxă examinare pentru obţinerea permisului de conducere pentru autovehicule din categoriile şi subcategoriile C, C1, Tr, D, D1, CE, DE, C1E, D1E, Tb şi TV – 28 lei;
- Taxă examinare persoane cărora le-a fost anulat permisul de conducere, precum şi persoane care au fost respinse de 3 ori la examenul pentru obţinerea aceleiaşi categorii a permisului de conducere – 84 lei;
- Taxă de autorizare provizorie a circulaţiei autovehiculelor şi remorcilor neînmatriculate permanent sau temporar – 9 lei;
- Taxe de autorizare a circulaţiei pentru probe a autovehiculelor şi remorcilor – 414 lei;
- Tarif perceput pentru înregistrarea cererilor persoanelor fizice şi juridice privind furnizarea unor date din Registrul naţional de evidenţă a persoanelor, precum şi din Registrul naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare şi din registrele judeţene şi al municipiului Bucureşti de evidenţă a permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare – 5 lei.
Procedura de inmatriculare a unui autoturism este destul de greoaie, presupunand multe acte, drumuri si batai de cap.
  • Etapele premergătoare înmatriculării vehiculelor
Înmatricularea pentru autovehiculele la care trebuie să se plătească timbrul de mediu se va face numai după confirmarea A.N.A.F. a achitării acestei taxe.
Confirmarea A.N.A.F. se transmite electronic în minim 48 de ore.
Vehicule achiziţionate din România sau dintr-un alt stat membru UE care nu au fost niciodată înmatriculate
1. Obţinerea cărţii de identitate a vehiculului de la Registrul Auto Roman (RAR) sau de la societatea comercială de unde s-a achiziţionat vehiculul.
2. Completarea tipizatelor (fişa de înmatriculare şi cererea de înmatriculare). Acestea se obţin prin descărcare directă de pe site-ul nostru de la secţiunea tipizate şi pot fi completate olograf.
3. Obţinerea vizei de la organul fiscal competent al autorităţii administraţiei publice locale (DITL) de la locul de domiciliu. DESCARCA AICI Fişă înmatriculare
4. Achitarea taxei de înmatriculare funcţie de masa vehiculelor. Aceasta se poate achita la casieriile Direcțiilor de impozite şi taxe locale pentru sectoarele 1, 3, 4 şi 6, la CEC pentru sectorul 5 şi la orice oficiu poştal al CN Poşta Română SA din municipiul Bucureşti, pentru sectoarele 2 şi 4.
5. Obţinerea deciziei de calcul a timbrului de mediu pentru autovehicule, stabilit potrivit legii, de la organul fiscal competent din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, care reprezintă:
a) în cazul persoanelor juridice şi al persoanelor fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii liberale - organul fiscal la care persoana este înregistrată ca plătitor de impozite şi taxe;
b) în cazul persoanelor fizice - organul fiscal în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul fiscal persoana fizică.
6. Achitarea timbrului de mediu conform deciziei de calcul, la unităţile Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal la care contribuabilii sunt înregistraţi ca plătitori de impozite şi taxe sau îşi au domiciliul fiscal, în contul 51.16.10.09 „Disponibil din timbrul de mediu pentru autovehicule", codificat cu codul de identificare fiscală a contribuabililor persoane fizice sau juridice.
7. Încheierea asigurării obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de circulaţie.
8. Achitarea şi obţinerea certificatului care atestă plata accizelor, de la ANAF competent, numai pentru persoanele fizice care solicită înmatricularea unui autoturism sau autoturism de teren de teren, achiziţie intracomunitară, a cărui capacitate cilindrică este mai mare sau egală cu 3000 cmc, potrivit prevederilor art. 211 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
9. Copierea documentelor originale acolo unde este cazul.
10. Depunerea dosarului de înmatriculare/transcriere la ghişeele instituţiei noastre.
Plata contravalorii certificatelor de înmatriculare şi autorizaţiilor de circulaţie provizorie se poate efectua la CEC, pentru beneficiar RA-APPS, în următoarele conturi:
  • Taxă de înmatriculare permanentă sau temporară a autovehiculelor și remorcilor:
      - autovehicule și remorci cu masa totală maximă autorizată de până la 3.500 kg inclusiv - 60 de lei
      - autovehicule și remorci cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3.500 kg - 145 de lei
  • Taxă de autorizare provizorie a circulației autovehiculelor și remorcilor neînmatriculate permanent sau temporar - 9 lei
  • Taxă de autorizare a circulației pentru probe a autovehiculelor și remorcilor - 414 lei
  • Taxă pentru furnizare date - 5 lei
  • Tarif pentru confecţionarea şi valorificarea plăcilor cu numere de înmatriculare permanente, de probă, temporare, provizorii
        - tip A (1x110x520) mm
        - tip B (1x200x340) mm
        - tip C (1x130x240) mm
        pentru Tip A: 20
        pentru Tip B: 23
        pentru Tip C: 17
  • Tarif păstrare combinaţie număr înmatriculare Operaţie - 30 lei
  • Tarif atribuire combinaţie număr preferenţial Operaţie - 45 lei

Documente necesare pentru înmatricularea unui vehicul achiziționat din România și este înmatriculat în București sau în alt județ

a) Cererea solicitantului; Cerere înmatriculare (descarcă)
b) Fişa de înmatriculare, semnată de fostul şi noul propietar, vizată la organul fiscal teritorial competent (în locul vizei fostului propietar se poate depune certificatul de atestare fiscală emis de organul fiscal teritorial competent); Fişă înmatriculare (descarcă)
c) Cartea de identitate a vehiculului, în original şi copie;
d) Documentul care atestă dreptul de proprietate, în original şi copie;
e) Actul de identitate al solicitantului, în original şi copie;
f) Dovada efectuării inspecţiei tehnice periodice, în termen de valabilitate;
g) Copia asigurării RCA, în termen de valabilitate;
h) Dovada plăţii taxei de înmatriculare stabilită potrivit legii;
i) Certificatul de înmatriculare al fostului proprietar în care acesta a înscris transmiterea dreptului de proprietate;
j) Plăcuţele cu numărul de înmatriculare, dacă fostul propietar are domiciliul/sediul pe raza altui judeţ şi nu a optat pentru păstrarea numărului respectiv. În situaţia în care vehiculul este înmatriculat în Bucureşti, iar noul proprietar doreşte un număr preferenţial, acesta va trebui să predea şi plăcuţele cu numărul de înmatriculare existente pe vehicul. Acestea nu vor fi predate dacă fostul proprietar a optat şi achitat păstrarea numărului de înmatriculare respectiv;
k) Dovada plăţii contravalorii certificatului de înmatriculare. Se poate achita la CEC;
l) Dovada plăţii contravalorii plăcuţelor cu numărul de înmatriculare (dacă acestea nu se păstrează de fostul proprietar) în valoare de 40 lei pentru număr la rând respectiv 85 lei pentru număr preferenţial, sume achitate la ghişeul de depunere documente;
m) Certificatul de autenticitate al vehiculului emis de Registrul Auto Român, cu excepţia autovehiculelor destinate competiţiilor sportive şi a vehiculelor istorice;
n) În cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie (de exemplu certificat înregistrare la Registrul Comerţului), precum si împuternicirea reprezentatului legal al acestora; Delegaţie (descarcă)
o) Procură specială autentificată de notarul public, în cazul în care documentele se depun de o altă persoană decât titularul.
p) În conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, în cazul în care se solicită transcrierea dreptului de proprietate asupra unui vehicul rulat, solicitantul va trebui să prezinte unul din următoarele documente:
- dovada achitării timbrului de mediu pentru autovehicule stabilit potrivit legii (original şi copie) şi decizia de calcul eliberată de organul fiscal competent din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în cazul în care nu a fost achitată taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, sau taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, potrivit reglementărilor legale în vigoare la momentul înmatriculării;
- dovada că proprietarului plătitor al taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule, al taxei pe poluare pentru autovehicule, al taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule sau al timbrului de mediu pentru autovehicule nu i s-a restituit cuantumul acesteia sau valoarea reziduală, documentul care evidenţiază această situaţie se eliberează de organul fiscal competent.

Documente necesare pentru înmatricularea unui vehicul achiziționat din afara UE și care nu a fost niciodată înmatriculat

a) Cererea solicitantului; Cerere înmatriculare (descarcă)
b) Fişa de înmatriculare vizată la organul fiscal teritorial competent; Fişă înmatriculare (descarcă)
c) Cartea de identitate a vehiculului, în original şi copie;
d) Documentul care atesta dreptul de proprietate, în original si copie;
e) Actul de identitate al solicitantului, în original şi copie;
f) Copia asigurării de răspundere civilă (RCA) în termen de valabilitate;
g) Dovada efectuării formalităţilor vamale de import (definitiv sau temporar), în original sau copie legalizată;
h) Dovada plăţii taxei de înmatriculare stabilită potrivit legii;
i) Dovada plăţii contravalorii certificatului de înmatriculare. Se poate achita la CEC;
j) Dovada achitării timbrului de mediu pentru autovehicule, stabilit potrivit legii (original şi copie) şi decizia de calcul eliberată de organul fiscal competent din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, care reprezintă:
• în cazul persoanelor juridice şi al persoanelor fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii liberale - organul fiscal la care persoana este înregistrată ca plătitor de impozite şi taxe;
• în cazul persoanelor fizice - organul fiscal în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul fiscal persoana fizică.
k) Dovada plăţii contravalorii plăcuţelor cu numărul de înmatriculare, în valoare de 40 lei, pentru număr la rând, respectiv 85 lei pentru număr preferenţial (se achită la ghişeu cu ocazia depunerii documentelor);
l) În cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie (de exemplu certificat înregistrare la Registrul Comerţului), precum si împuternicirea reprezentatului legal al acestora; Delegaţie

Documente necesare pentru înmatricularea unui vehicul achiziționat din afara UE și care nu a mai fost înmatriculat

a) Cererea solicitantului; Cerere înmatriculare (descarcă)
b) Fişa de înmatriculare vizată la organul fiscal teritorial competent; Fişă înmatriculare (descarcă)
c) Cartea de identitate a vehiculului original şi copie;
d) Documentul care atestă dreptul de proprietate original şi copie;
e) Actul de identitate al solicitantului original şi copie;
f) Dovada efectuării inspecţiei tehnice periodice, în termen de valabiliate;
g) Copia asigurării RCA în termen de valabilitate;
h) Documentele de înmatriculare eliberate de autorităţile străine, în original, precum şi plăcuţele cu numărul de înmatriculare;
i) Dovada plăţii taxei de înmatriculare stabilită potrivit legii (vezi taxe);
j) Dovada plăţii contravalorii certificatului de înmatriculare (vezi taxe) Se poate achita la CEC;
k) Decizia de calcul a timbrului de mediu pentru autovehicule emisă de organul fiscal competent din subordinea ANAF;
l) Dovada achitării timbrului de mediu pentru autovehicule, stabilit potrivit legii (original şi copie) şi decizia de calcul eliberată de organul fiscal competent din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, care reprezintă:
• în cazul persoanelor juridice şi al persoanelor fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii liberale - organul fiscal la care persoana este înregistrată ca plătitor de impozite şi taxe;
• în cazul persoanelor fizice - organul fiscal în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul fiscal persoana fizică.
m) Dovada plăţii contravalorii plăcuţelor cu numărul de înmatriculare, în valoare de 40 lei pentru număr la rând respectiv 85 lei pentru număr preferenţial, sume achitate la ghişeul de depunere documente;
n) Certificatul de autenticitate eliberat de Registrul Auto Român;
o) În cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie (de exemplu certificat înregistrare la Registrul Comerţului), precum si împuternicirea reprezentatului legal al acestora; Delegaţie (descarcă)
p) Procură specială autentificată de notarul public, în cazul în care documentele se depun de o altă persoană decât titularul.
r) În situaţia în care persoana care a realizat achiziţia intracomunitară a mijlocului de transport şi solicită înmatricularea acestuia, nu este înregistrată în scopuri de TVA conform art.153 din Legea nr.571/2003 cu modificările şi completările ulterioare, se vor depune, după caz, şi următoarele documente:
• formularul "Certificat privind atestarea plăţii taxei pe valoarea adăugată, în cazul achiziţiilor intracomunitare de mijloace de transport noi", dacă mijlocul de transport este nou în sensul titlului VI din Legea nr.571/2003, cu modificările şi completările ulterioare (descarcă)
sau
• formularul "Certificat", dacă mijlocul de transport nu este nou în sensul titlului VI din Legea nr.571/2003, cu modificările şi completările ulterioare (descarcă).
În conformitate cu prevederile Ordinului comun MAI-MFP nr.168/2039/2010 – publicat în M.Of. nr.327/06.09.2010, certificatul se obţine de la Administraţia Naţională de Administrare Fiscală, Administraţia Finanţelor Publice competente pe raza cărora solicitanţii îşi au domiciliul sau sediul (vezi tabel adrese ANAF) (descarcă).
s) Certificat care atestă plata accizelor, în cazul în care persoanele fizice care solicită înmatricularea unui autoturism sau autoturism de teren, achiziţie intracomunitară, a cărui capacitate cilindrică este mai mare sau egală cu 3000 cmc, potrivit prevederilor art. 211 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Modelul certificatului care atestă plata accizelor este prevăzut în Ordinul Preşedintelui ANAF publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 663/29.10.2013.

Se pot face rezervări online pentru înmatriculări

Bucureștenii și locuitorii din județul Ilfov îşi pot alege ziua și ora la care să depună documentele pentru înmatriculare sau transcrierea vehiculelor și pentru preschimbarea permiselor de conducere. Totul prin rezervare online!
Potrivit unui comunicat al Direcției Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor, pentru municipiul București rezervarea se poate face accesând site-ul public al Instituției Prefectului, www.prefecturabucurești.rosubmeniul dedicat Serviciului public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor.
Potrivit regulilor aplicaţiei, rezervarea pentru înmatriculare se poate efectua numai pentru următoarele 2 luni calendaristice (fără sâmbătă şi duminică) cu excepţia sărbătorilor legale.
După efectuarea rezervării, aplicaţia nu va mai permite o altă rezervare decât după expirarea acesteia.
Solicitanţii se vor prezenta la ghiseul de înmatriculari la ora şi data rezervată, cu dosarul complet de înmatriculare, cartea de identitate şi rezervarea listată.
Rezervarile pentru ziua curentă pot fi efectuate doar până la ora 07.00.
Rezervarea online pentru preschimbarea permiselor de conducere se face accesând link-ul www.drpciv.ro/rezervareb/preschimbare.php
Pentru județul Ilfov, rezervarea se poate face accesând site-ul www.prefecturailfov.ro, submeniul dedicat Serviciului comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor.

Programarea online pentru preschimbarea permiselor în Ilfov se face accesând link-ul www.prefecturailfov.ro/Rezervari/examinare.php

Cetățenii care nu aleg această metodă pot depune documentele la celelalte ghișee doar în baza bonurilor de ordine, mai anunță Direcția Regim Permise de Conducere.
Contact:
Adresa: București, Șoseaua Pipera nr.49, Sector 2
Telefon: 021.232.48.28
Fax:      021.232.48.28
Email:  
inmatriculari.bucuresti@mai.gov.ro
permise.bucuresti@mai.gov.ro
examinari.bucuresti@mai.gov.ro

Reprezentanții producătorilor și importatorilor de automobile din România au afirmat într-o conferință de presă, că susțin introducerea unui sistem cumulativ de taxe, ca alternativă la eliminarea Timbrului de mediu, sistem care să cuprindă atât taxarea la înmatricularea unui autovehicul, cât și un impozit aplicat diferențiat pentru mașinile noi și cele rulate.
”Există deja de ceva vreme pe agenda APIA o inițiativă care presupune, în egală măsură, legiferarea intrării în țară a vehiculelor și, de asemenea, a posesiei. Asta înseamnă o taxare la înmatriculare și, în același timp, un impozit care să catalizeze interesul consumatorului pentru mașinile mai noi, mai puțin poluante. Asta este propunerea pe care o veți regăsi în mai toate statele din Europa, unde parcul auto național are niște indicatori civilizați. Propunerea cuprinde, practic, un impozit mai mic pentru mașinile noi și un impozit mai mare pentru mașinile vechi. APIA recomandă, deci, nu de acum, ci de câțiva ani, folosirea unui sistem cumulativ de taxe care să legifereze în egală măsură intrarea vehiculelor în țară și, totodată, posesia lor”, a declarat Cristian Milea, membru în Consiliul director al Asociației Producătorilor și Importatorilor de Automobile (APIA), potrivit Agerpres.
La rândul său, președintele APIA, Ernest Popovici, a menționat că piața auto din România ar putea consemna o scădere a vânzărilor de mașini noi, ca urmare a dispariției Timbrului de mediu.
”(...) eliminarea Timbrului de mediu, fără ca acesta să fie înlocuit de măsuri echivalente, putem considera că avem, la începutul anului 2017, o conjunctură nefavorabilă pe piața auto, ceea ce face ca acest an să fie unul de scădere, poate chiar consistentă, a vânzărilor de autoturisme. Un calcul estimativ arată că, odată cu dispariția Timbrului de mediu, vom avea un raport al vânzărilor ce 1 la 5, față de 1 la 3 (mașină nouă vândută vs mașini rulate vândute, n.r.)”, a explicat Popovici.
Taxa auto pentru autovehicule la prima înmatriculare a fost introdusă pentru prima dată la 1 ianuarie 2007, imediat după aderarea României la Uniunea Europeană. La acea vreme, taxa de primă înmatriculare se calcula în funcție de trei variabile: vechimea mașinii, tipul de catalizator (euro) și capacitatea cilindrică a mașinii.
Pe 19 februarie 2009, taxa de poluare auto a fost modificată, iar Guvernul a scăzut valoarea acesteia cu o treime. De la 1 ianuarie 2012, taxa auto a devenit obligatorie atât la reînmatricularea mașinilor înregistrate în România înainte de 1 ianuarie 2007, cât și pentru cei care aduceau mașini din Vest. Începând cu 30 ianuarie 2012, taxa este suspendată până la 31 decembrie 2012, iar persoanele care plătiseră deja urmau să primească banii înapoi.
Din 15 martie 2013 intră în vigoare timbrul de mediu pentru autovehicule, iar din acel moment taxa auto este calculată exclusiv pe baza emisiilor de CO2, înscrise în cartea de identitate a mașinii.
Timbrul de mediu pentru autovehicule este inclus în cele 102 taxe nefiscale care au fost eliminate de la 1 februarie.