STATUTUL ELEVULUI

FreshNews


CAPITOLUL I
DISPOZIŢII GENERALE
Art. 1 Generalități
(1) Prezentul statut reglementează drepturile şi îndatoririle elevilor înmatriculaţi în instituţiile de învăţământ preuniversitar din România. Regulamentele școlare se elaborează în baza prezentului statut.
(2) Elevii înmatriculaţi în instituţiile de învăţământ preuniversitar militar beneficiază de drepturile şi îndatoririle stipulate în prezentul statut dacă acestea nu contravin drepturilor şi îndatoririlor care decurg din reglementările elaborate de structurile abilitate din sistemul de apărare și informații.
(3) Elevii înmatriculaţi în unităţile de învăţământ preuniversitar confesionale beneficiază de drepturile şi îndatoririle stipulate în prezentul statut dacă acestea nu contravin drepturilor şi îndatoririlor care decurg din reglementările elaborate în funcţie de specificul dogmatic şi canonic al fiecărui cult.
Art. 2 Calitatea de elev
(1) Calitatea de elev se dobândeşte odată cu înscrierea în învăţământul primar şi până la terminarea studiilor învăţământului secundar superior liceal, profesional, respectiv terţiar non-universitar, conform legii. Antepreșcolarii și preșcolarii sunt asimilați calității de elev.
(2) Contractul educațional este încheiat între unitatea de învățământ și parinți sau tutorele legal sau între unitatea de învățamânt și elev, în cazul în care acesta are capacitate de exercițiu restrânsă, cu încuvințarea părinților sau tutorelui legal. Contractul educațional nu poate fi modificat în timpul anului școlar ci doar între anii de studiu cu acceptul expres al ambelor părți.
Art. 3 Relația sistem-elev
(1) Elevii, alături de ceilalți actori ai sistemului educațional, fac parte din comunitatea școlară.
(2) Elevii, în calitate de membri ai comunității școlare, beneficiază de toate drepturile și îndatoririle pe care le au în calitate de cetățeni.
(3) Învățământul preuniversitar este centrat pe elev. Toate reglementările trebuie să aibă în vedere interesul superior al elevului și trebuie să reflecte opinia, valorile comunității școlare, precum și obiectivele actului educațional. În acest sens, orice reglementare trebuie elaborată și implementată numai după consultarea Consiliului Național al Elevilor și a organizațiilor reprezentative ale elevilor constituite în mod legal.
Art. 4 Valori
Valorile comunității școlare și ale sistemului educaționale sunt: accesul liber și gratuit la educație de calitate, libertatea de expresie, dreptul de a avea acces echitabil la resursele materiale și educaționale furnizate de către sistemul educațional, onestitatea intelectuală, sprijinirea gândirii critice, respectarea demnității tuturor membrilor comunității școlare, deschiderea instituțională pentru schimbări constructive. Valorile enumerate, cât și cele neenumerate, nu vor fi folosite pentru a limita sau afecta acțiunile juste sau valorile membrilor comunității școlare. Valorile mai sus enumerate se completează cu principiile enunțate în art. 3 din Legea educației naționale.
Art. 5 Aplicarea statutului
Unitățile de învățământ vor asigura respectarea prevederilor prezentului statut prin intermediul tuturor organismelor interne și a cadrelor didactice.
CAPITOLUL AL II-LEA
DREPTURILE ELEVILOR
Art. 6 Drepturi educaționale
Elevii beneficiază de următoarele drepturi în sistemul educațional:
a) accesul gratuit la educație în sistemul de învățământ public. Elevii au dreptul garantat la un învățământ echitabil în ceea ce privește admiterea, parcurgerea și finalizarea studiilor.
b) dreptul de a beneficia de învățământ de calitate în unitățile de învățământ publice și private;
c) dreptul de a beneficia de educație în limba maternă sau într-o limbă de circulaţie internaţională dacă există această posibilitate în instituţia de învăţământ preuniversitar, în limita locurilor atribuite pentru acest tip de program de studii, conform Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011;
d) dreptul de a nu fi supus vreunei forme de discriminare din partea personalului didactic sau administrativ al unității de învățământ. Unitatea de învățământ se va asigura că niciun elev nu este supus discriminării sau hărțuirii din cauza rasei, etniei, limbii, religiei, sexului, convingerii, dizabilității, naționalității, cetățeniei, vârstei, orientării sexuale, identității de gen, stării civile, cazierului, tipului familiei, situației sociale, problemelor medicale, capacității intelectuale, precum și altor tipuri de discriminare neenumerate;
e) dreptul de a beneficia de manuale școlare gratuite pentru elevii din învățământul de stat și din învățământul obligatoriu particular acreditat/autorizat, atât pentru învățământul în limba română, cât și pentru cel în limbile minorităților naționale, conform art. 69 alin. (4) din Legea educației naționale, precum și de alte materiale didactice;
f) dreptul de a beneficia gratuit de servicii de informare și consiliere școlară, profesională, psihologică și socială, conexe activității de învățământ, puse la dispoziție de unitatea de învățământ, fiindu-le asigurată cel puțin o oră de consiliere psihopedagogică pe an.
g) dreptul de autor și de proprietate intelectuală pentru rezultatele obținute prin activitățile de cercetare-dezvoltare, creație artistică și inovare, conform legislației în vigoare și a eventualelor contracte dintre părți;
h) Dizabilitatea nu poate împiedica elevul din urmarea cursurilor învățământului de masă în cazul în care își exprimă opțiunea în acest sens, fiind luate toate măsurile pentru integrarea acestora într-un mediu propice;
i) dreptul de a contesta notele obținute la evaluările scrise. Elevul are dreptul de a solicita reevaluarea cunoștințelor în cazul în care se consideră nedreptățit de modul în care a fost desfășurată evaluarea, ori a rezultatelor evaluării. Contestația se adresează directorului în termen de maxim 10 zile lucrătoare de la data primirii notei de către părinte sau tutore sau elev, în cazul în care acesta are peste 14 ani și se soluționează de alte două cadre didactice specializate în disciplina respectivă, în termen de 5 zile lucrătoare.
j) dreptul de a beneficia de cursuri opționale alese, în vederea obținerii de trasee flexibile de învățare. În acest sens, în cadrul programului de studiu, vor fi asigurate un număr minim de cursuri opționale la decizia unității de învățământ și/sau facultative din totalitatea cursurilor oferite de unitatea de învățământ, la propunerea, respectiv alegerea fiecărui elev în parte și în urma avizului acordat de Comisia de curriculum al unității de învățământ, din care va face parte minim un reprezentant al elevilor cu drept de vot. Elevii pot participa într-un număr limitat, stabilit de către Consiliul de Administrație al școlii respective, la materiile opționale alese de către alte clase din unitatea de învățământ, acestea fiind echivalate ulterior cu cele ale clasei proprii.
k) dreptul de a avea acces gratuit la baza materială și academică a unității de învățământ, inclusiv acces la biblioteci, săli și spații de sport, computere cu internet, precum și alte resurse necesare realizării activităților și proiectelor școlare în afara programului școlar, în limitele resurselor disponibile. Unitățile de învățământ vor asigura accesul neîngrădit și gratuit la toate materialele necesare realizării sarcinilor școlare ale elevilor, în timpul programului de funcționare;
l) dreptul de a învăța într-un mediu care sprijină libertatea de expresie și de asociere;
m) dreptul de a refuza participarea la orele de curs pentru mai mult de șapte ore pe zi sau treizeci de ore pe săptămână, cu excepția orelor prevăzute pentru studiul limbii materne, a istoriei și tradiției minorităților naționale și a învățământului bilingv, conform legii. Absențele înregistrate în urma neparticipării la orele mai sus menționate vor fi motivate din oficiu de către profesorul diriginte.
n) dreptul de a primi informații referitoare la componența materiei pe parcursul întregului semestru, inclusiv prin intermediul unei fișe de disciplină;
o) dreptul de a beneficia de stabilitatea obiectivelor educaționale, precum și de o evaluare predictibilă, în front comun cu elevii, care să permit înțelegerea așteptărilor cadrului didactic de către principalul actor al sistemului de învățământ. Dreptul de a își exprima opinia față de profesor și întreaga clasă în legătură cu strategia educațională pe care dorește ca profesorul să o adopte.
p) dreptul de aparticipa la disciplina religie, conform convingerilor personale de dogmă și credință ale cultului din care face parte, prin depunerea unei cereri scrise la secretariatul unității de învățământ. Pentru elevii cu vârsta de până în 14 ani, părinții sau tutorele legal instituit pot adresa o notificare prin care își înscriucopilul de la disciplina religie. Elevii care au împlinit vârsta de 14 ani pot notifica, fără necesitatea încuvințării părinților, conducerea unității de învățământ asupra faptului că doresc sau nu să se înscrie la orele de religie, sau să se retragă de la acestea, în conformitate cu prevederile art. 491 din Codul Civil, coroborat cu art. 18 din Legea educației naționale. Este interzisă imixtiunea cadrelor didactice sau a altor factori externi în procesul de alegere a participării la ora de religie.
q) dreptul de a primi rezultatele evaluărilor în termen de maxim 10 zile lucrătoare;
r) dreptul de a fi informat și consultat, fără întârziere, despre deciziile administrative ce pot afecta calitatea actului educațional, prin elevii reprezentanți;
s) dreptul de a învăța în săli adaptate și cu un număr adecvat de elevi;
t) dreptul de a fi informat cu privire la orice evaluare scrisă cu cel puțin trei zile înainte;
u) dreptul de a participa, fără nicio discriminare și doar din proprie inițiativă, fără a fi obligați de profesori sau de conducerea unității de învățământ, la concursuri școlare, olimpiade și alte activități extrașcolare organizate de unitatea de învățământ sau de către terți, în palatele și cluburile elevilor, în bazele sportive de agrement, în taberele și în unitățile conexe inspectoratelor școlare județene, în cluburile și în asociațiile sportive, cu respectarea prevederilor regulamentelor de funcționare ale acestora;
v) dreptul de a primi premii și recompense, pentru rezultate deosebite la activitățile școlare și extrașcolare;
w) dreptul de a avea acces la documentele proprii ce țin de situația școlară în mod gratuit;
x) dreptul să opteze, conform legii, pentru tipul și forma de învățământ pe care le vor urma și să aleagă parcursul școlar corespunzător intereselor, pregătirii și competențelor lor;
y) dreptul la educaţie diferenţiată, pe baza pluralismului educaţional, în acord cu particularităţile de vârstă şi individuale. Elevii cu performanţe şcolare deosebite pot promova 2 ani de studii într-un an şcolar. Avizul de înscriere aparţine consiliului de administrație al unităţii de învăţământ preuniversitar, pe baza unei metodologii naţionale privind promovarea a doi ani de studii într-un an şcolar, aprobată prin ordin al ministrului educaţiei naționale.
z) În conformitate cu prevederile legale, elevii care suferă de boli cronice sau de afecţiuni, pentru care sunt spitalizaţi mai mult de 4 săptămâni, au dreptul de a fi şcolarizaţi, în grupe sau clase, în cadrul unităţii sanitare în care aceştia sunt internaţi. Elevii care sunt nedeplasabili din cauza unei dizabilităţi, au dreptul la şcolarizare la domiciliu, pe o perioadă determinată, conform legii.
aa) Dreptul de a oferi feedback semestrial cadrelor didactice care predau la clasă, prin fișe de feedback anonime.
bb) Dreptul de a evalua calitatea actului educațional, ca beneficiari primari ai educației, prin acordarea unui punctaj anual profesorilor care predau la clasă, care reprezintă 25% din ponderea punctajului anual pentru acordarea calificativelor cadrului didactic.
Art. 7 Drepturi de asociere și expresie
Elevii beneficiază de următoarele drepturi de asociere
a) dreptul de a forma, adera și participa la grupuri, organizații, structuri sau mișcări care promovează interesele elevilor, inclusiv dar nu limitat la grupuri și organizații intelectuale, non-formale, economice, sociale, recreaționale, culturale sau altele asemenea.
b) dreptul de reuniune și protest, iar activitățile pot fi susținute în unitatea de învățământ. Organizatorii reuniunilor și acțiunilor de protest vor notifica conducerea unității de învățământ și vor garanta pentru securitatea persoanelor și bunurilor; Toate protestele, demonstrațiile și altele asemenea se vor desfășura într-un mod pașnic și organizat, fără a aduce atingere securității persoanelor sau a bunurilor materiale a unității de învățământ ori a altor persoane. Exercitarea dreptului la reuniune, conform art. 15 alin. (2) din Convenţia cu privire la drepturile copilului, ratificată prin Legea nr. 18/1990, nu poate fi supusă decât acelor limitări care sunt prevăzute de lege în acord cu articolul 53 din Constituția României, republicată;
c) dreptul de a participa la ședințele Consiliului Elevilor, de a înființa grupuri informale ale elevilor la nivelul unității de învățământ și de a forma sucursale ale altor asociații reprezentative ale elevilor în unitatea de învățământ.
d) dreptul de a fi ales și de a alege reprezentanți, fără nicio limitare sau implicare din partea personalului didactic sau administrativ;
e) dreptul de a publica reviste, ziare, broșuri și alte materiale informative, precum și de a le distribui elevilor din unitatea de învățământ, inclusiv în unitatea de învățământ; Unitatea de învățământ nu va limita în niciun fel dreptul de expresie al elevilor prin publicarea și distribuirea de publicații scrise sau de alt tip, cu excepția cazurilor în care acestea aduc atingere securității naționale, constituie atacuri xenofobe, discriminatorii și altele asemenea. Cenzura de orice fel este interziă;
f) dreptul de a participa la ședințele consiliilor și comisiilor unității de învățământ, prin elevii reprezentanți;
g) dreptul ca opiniile proprii să nu fie cenzurate în timpul orelor, chiar dacă contravin opiniilor cadrului didactic;
Art. 8 Drepturi sociale
Elevii beneficiază de următoarele drepturi sociale:
a) dreptul de a beneficia de tarif redus cu 50% pentru transportul local în comun, de suprafață, naval și subteran, precum și pentru transportul intern auto, feroviar, naval și fluvial, pe tot parcursul anului calendaristic. Elevii orfani, elevii cu cerințe educaționale speciale, precum și cei instituționalizați beneficiază de gratuitate;
b) dreptul de a beneficia de decontarea integrală a cheltuielilor de transport, în cazul în care nu pot fi școlarizați în localitatea de domiciliu, în conformitate cu prevederiel art. 84 alin. (3) din Legea educației naționale. Decontarea integrală a cheltuielilor de transport se realizează din bugetul ministerului educației, prin unitățile de învățământ la care sunt școlarizați, pe bază de abonament, în limita a 50 km. Elevilor care locuiesc la internat sau în gazdă beneficiază de decontarea sumei ce reprezintă contravaloarea a 8 călătorii dus-întors pe semestru;
c) dreptul de a beneficia, în conformitate cu legea, de burse sociale, de studiu și de merit, precum și de ajutoare sociale și financiare în diverse forme.
d) dreptul ca elevii cu cerințe educaționale speciale, integrați în învățământul de masă, să beneficieze de suport educațional prin cadre didactice de sprijin și itinerante, de la caz la caz;
e) dreptul ca elevii cu cerințe educaționale speciale, școlarizați în unitățile de învățământ special sau de masă, inclusiv cei școlarizați în alt județ decât cel de domiciliu, să beneficiaze de asistență socială constând în alocație zilnică de hrană, a rechizitelor școlare, a îmbrăcămintei și a încălțămintei în cuantum egal cu cel pentru copiii aflați în sistemul de protecție a copilului, precum și de găzduire gratuită în internate sau centrele de asistare pentru copiii cu cerințe educaționale speciale din cadrul Direcțiilor Generale Județene/a Municipiului București de Asistență Socială și Protecția Copilului;
g) dreptul de a avea condiții de acces și de studiu adaptate dizabilităților sau problemelor medicale, dacă este cazul;
h) dreptul de a beneficia de locuri în tabere și școli de vară, în condițiile stabilite de autoritățile competente;
i) dreptul de a beneficia de asistență medicală gratuită, în condițiile legii. Unitatea de învățământ va asigura existența unui cabinet medical în incinta unității de învățământ care să fie accesibil pe toată perioada desfășurării orelor de curs și să dispună de toate dotările necesare prevăzute de legislația în vigoare;
j) dreptul de a putea contesta deciziile individuale adoptate de către Consiliul de Administrație și de către Consiliul Profesoral, în baza legii 554/2004 privind contenciosul administrativ;
k) dreptul de a nu le fi confiscate sub nicio formă bunurile personale de către cadrele didactice sau director, în conformitate cu prevederile art. 44 alin (8) din Constituția României.
Art. 9 Drepturi conexe
Elevii beneficiază de următoarele drepturi conexe calității de elev:
a) dreptul de a avea acces în unitatea de învățământ, în timpul programului, fără limitări din partea conducerii sau a serviciului de pază. Unitatea de învățământ nu poate interzice accesul elevilor în incinta unității, în timpul programului școlar;
b) dreptul de a nu fi supus unor sancțiuni colective. Unitatea de învățământ sau cadrele didactice nu pot, sub nicio condiție, să aplice sancțiuni colective; fiecare elev poate fi sancționat doar pentru propria culpă.
c) dreptul de a beneficia în mod gratuit de acte de studiu, adeverințe, foaie matricolă și altele asemenea; Unitățile de învățământ vor emite documentele solicitate într-un termen de cel mult zece zile lucrătoare;
d) dreptul de a întrerupe și relua studiile, în conformitate cu legislația în vigoare;
e) dreptul de a învăța în spații amenajate, alături de un număr total de elevi ce trebuie să fie în concordanță cu resursele de care dispune unitatea de învățământ și cu numărul de cadre didactice, conform legii;
f) dreptul de a avea acces la muzee, concerte, spectacole de teatru, operă, film, la alte manifestări culturale și sportive organizate pe teritoriul României în cazul etnicilor români din afara granițelor țării, potrivit prevederilor art. 84, alin. (5) din Legea educației, cu modificările și completările ulterioare;
g) dreptul de a avea acces la toate regulamentele, deciziile, dispozițiile și alte asemenea documente ale unității de învățământ, în cazul în care există un interes legitim și cu protejarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Legii 544/2001;
h) dreptul de a beneficia de pregătire și stagii de practică, în conformitate cu specializarea avută, în condițiile legii;
i) dreptul de a le fi înregistrate toate cererile scrise și semnate sau transmise la adresele oficiale de e-mail ale unităților de învățământ preuniversitar și de a primi răspuns scris, în condițiile legii;
j) elevii cu capacitate de exercițiu restrânsă au dreptul de a solicita schimbarea unui cadru didactic al clasei cu susținerea a jumătate plus unu din totalul de elevi ai clasei, printr-o cerere către conducere în care se va prezenta temeiul acțiunii.
k)Dreptul de a i se restitui, la cerere, în copie, un exemplar gratuit înregistrat de unitatea de învăţământ al diplomei de bacalaureat/atestatului de competenţe profesionale şi de a i se comunica punctajul acordat;
l) Dreptul de a beneficia de un „Ghid al elevului”, elaborat de Consiliul Județean al Elevilor, cu avizul Consiliului Național al Elevilor, conținând informaţii referitoare la: drepturile şi obligaţiile elevului, disciplinele din planul de învăţământ, serviciile puse la dispoziţie de unitatea de învăţământ, procedurile de evaluare, baza materială a şcolii, informaţii despre Consiliul Elevilor şi alte structuri asociative, modalităţi de acces la burse şi alte mijloace de finanţare, mobilităţi, precum şi alte facilităţi şi subvenţii acordate.
m) Dreptul de a avea profesori numiți în mod nediscriminatoriu. În vederea asigurării transparenței educaționale și principiului echității, consiliul profesoral stabilește diriginții claselor iar comisiile metodice stabilesc profesorii corespunzători disciplinelor aferente din fiecare clasă.
n) Elevilor din învățământul preuniversitar li se vor respecta drepturile prevăzute de OMS 1955/1995.
o) Dreptul de a refuza orice semn distinctiv, atunci când apreciază că acesta nu îi sporește siguranța, îi restrânge libertatea de exprimare, dreptul de a dispune de propriul corp sau propriile bunuri sau acesta este implementat abuziv, cu scopul de a intimida elevii.
Art. 10 Recompensarea elevilor
(1) Elevii care obțin rezultate remarcabile în activitatea școlară și extrașcolară pot primi următoarele recompense:
a) comunicare verbală sau scrisă adresată părinților sau tuturelui legal, cu mențiunea faptelor deosebite pentru care elevul este evidențiat;
b) burse de merit, studiu sau alte recompense materiale acordate de stat, de agenți economici sau de sponsori;
c) premii, diplome, medalii;
d) recomandare pentru trimiterea, cu prioritate, în excursii sau în tabere de profil din țară și din străinătate;
e) premiul de onoare al unității de învățământ preuniversitar.
(2) Performanța elevilor la olimpiadele pe discipline, la olimpiadele de creație tehnico-științifică și artistică și la olimpiadele sportive se recompensează financiar, prin ordin al ministrului educației naționale.
(3) La sfârșitul anului școlar, elevii pot fi premiați pentru activitatea desfășurată, iar acordarea premiilor se face la nivelul unității de învățământ, la propunerea profesorului pentru învățământul primar, a dirigintelui, a consiliului clasei, a directorului școlii sau a Consiliului Școlar al Elevilor.
(4) Elevii din învățământul primar primesc la sfârșitul anului școlar diplome. Acestea se pot acorda pentru:
a) rezultate deosebite la învățătură, pe arii curriculare sau discipline de studiu, în funcție de opțiunea școlii; numărului diplomelor pe care un elev le poate primi nu este limitat. Elevii care primesc acest tip de diplomă vor fi selectați numai dintre aceia care au primit calificativul “Foarte bine” la disciplina/aria curriculară respectivă;
(5) Elevii din învățământul gimnazial, liceal, profesional și postliceal pot obține premii dacă:
a) au obținut primele trei medii generale pe clasă; pentru următoarele trei medii se pot acorda mențiuni;
b) s-au distins la una sau mai multe discipline de studiu;
c) au obținut performanțe la concursuri, festivaluri, expoziții și alte activități extrașcolare desfășurate la nivel local, județean/al municipiului București, național sau internațional;
(6) Pot fi acordate premii și pentru alte situații prevăzute de regulamentul intern al unității de învățământ.
CAPITOLUL AL III-LEA
ÎNDATORIRILE ELEVILOR
Art. 11 Îndatoriri
Elevii au următoarele îndatoriri:
a) de a nu absenta de la orele de curs nemotivat;
b) de a îndeplini toate sarcinile care le revin potrivit planului de învăţământ şi programelor analitice ale disciplinelor;
c) de a respecta regulamentele şi deciziile unităţii de învăţământ preuniversitar dacă acestea nu contravin unor alte acte normative ierarhic superioare;
d) de a sprijini activitatea reprezentanților elevilor prin furnizarea de informații relevante despre diferitele probleme întâmpinate în procesul educațional sau în relația cu unitatea de învățământ sau alte instituții relevante din sistemul educațional;
e) de a respecta drepturile de autor ale altor persoane şi de a recunoaşte apartenența informaţiilor prezentate în lucrările elaborate;
f) de a elabora şi susţine lucrări de evaluare la nivel de disciplină şi lucrări de absolvire originale;
g) de a sesiza autorităţilor competente orice nereguli în procesul de învăţământ şi în cadrul activităţilor conexe acestuia;
h) de a nu consuma băuturi alcoolice sau alte substanțe interzise în timpul programului școlar sau în incinta unității de învățământ;
i) de a nu folosi un limbaj trivial sau invective în mediul şcolar;
j) de a utiliza în mod corespunzător, conform destinaţiei stabilite, toate facilităţile școlare la care au acces;
k) de a respecta curăţenia, liniştea şi ordinea în spaţiul şcolar;
l) de a păstra integritatea şi buna funcţionare a bazei materiale puse la dispoziţia lor de către instituţiile de învăţământ preuniversitar;
m) de a suporta eventualele prejudicii aduse bazei materiale puse la dispoziţia lor de către instituţia de învăţământ preuniversitar, în urma constatării culpei individuale și nu colective;
n) de a informa autorităţile competente cu privire la existenţa oricărei situaţii care ar putea influenţa în mod negativ desfăşurarea activităţilor de studiu individual şi general;
o) de a îndeplini angajamentele financiare impuse de către instituţia la care studiază, în condiţiile stabilite în contractul educațional, în cazul învățământului privat;
p) de a prezenta carnetul de elev cadrelor didactice pentru trecerea notelor obținute în urma evaluărilor;
q) de a utiliza cu grijă manualele şcolare primite gratuit şi de a le restitui în stare bună, la sfârşitul anului şcolar;
r) de a respecta cadrele didactice şi personalul auxiliar din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar din care fac parte;
s) de a cunoaşte prevederile Statutului Elevului şi ale Regulamentului de Ordine Interioară al unităţii de învăţământ de provenienţă.
Art. 12 Interdicții
Este interzis elevilor:
a) să distrugă documente şcolare, precum cataloage, foi matricole şi altele asemenea;
b) să aducă şi să difuzeze, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, suveranitatea, unitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa;
c) să blocheze căile de acces în spaţiile de învăţământ;
d) să deţină sau să consume, în perimetrul unităţii de învăţământ droguri, băuturi alcoolice;
e) să introducă, în perimetrul unităţii de învăţământ, orice tipuri de arme sau alte instrumente, precum muniţie, petarde, pocnitori sau altele asemenea, care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a colectivului de elevi şi a personalului unităţii de învăţământ;
f) să difuzeze materiale electorale, de prozelitism religios, cu caracter obscen sau pornografic în incinta unităţilor de învăţământ;
g) să utilizeze mijloace tehnologice în timpul probelor de evaluare, fără permisiunea cadrelor didactice;
h) să lanseze anunţuri false cu privire la amplasarea unor materiale explozibile în perimetrul unităţii de învăţământ;
i) să apeleze fără justificare, din unitatea de învăţământ, numărul 112 pentru situaţii de urgenţă;
j) să întreţină relaţii sexuale de orice tip în cadrul unităţilor de învăţământ.

CAPITOLUL AL IV-LEA
SANCȚIONAREA ELEVILOR

Art. 13 Sancționarea elevilor
(1) Elevii pot fi sancționați pentru încălcarea prevederilor art. 11-12 din prezentatul statut, sau a prevederilor explicite din actele normative în vigoare.
(2) Pentru a putea fi sancționați, faptele trebuie să se petreacă în incinta unității de învățământ.
(3) Pentru ca sancționarea să se poată produce, faptele trebuie constatate de către Comisia de Etică și sancțiunea să fie pe măsura gravității faptei. Comisia de Etică are în componență minim 25% elevi, numiți prin decizia Consiliului Școlar al Elevilor, iar membri să nu se afle în conflict de interese cu elevul sub cercetare.
(4) Elevii au dreptul la apărare în cazul încălcărilor drepturilor stipulate în prezentul statut. Apărarea se poate realiza cu ajutorul reprezentanților legali, avocaților sau orice persoana considerată aptă de cel acuzat pentru a-i reprezenta interesele.
(5) Sancțiuni ce pot fi aplicate elevilor:
a) observație individuală;
b) mustrare scrisă;
c) retragerea temporară sau definitivă a bursei de merit;
d) mutarea disciplinară la o clasă paralelă din aceeaşi şcoală;
e) preavizul de exmatriculare;
f) exmatriculare.
(6) Toate sancțiunile aplicate se comunică îndividual, în scris, atât elevilor și reprezentanților legali, pentru elevii fără capacitate de exercițiu. Sancțiunea se aplică din momentul comunicării acesteia sau ulterior, după caz.
(7) Sancționarea elevilor sub forma mustrării în fața colectivului clasei sau al școlii este interzisă în orice context, precum și cele sub forma rănirii fizice de orice fel a elevului.
Art. 14 Sancțiunile
(1) Observaţia individuală constă în atenţionarea elevului cu privire la încălcarea regulamentelor în vigoare, ori a normelor de comportament acceptate şi consilierea acestuia astfel încât să dovedească, ulterior, un comportament corespunzător. Elevului i se va atrage totodată atenţia că, în situaţia în care nu îşi schimbă comportamentul, i se va aplica o sancţiune mai severă. Sancţiunea se aplică de către profesorul diriginte sau profesorul pentru învăţământul primar sau de către directorul unității de învățământ.
(2) Mustrarea scrisă constă în atenţionarea elevului, în scris, de către profesorul pentru învăţământul primar sau profesorul diriginte, cu menţionarea faptelor care au determinat sancţiunea. Sancţiunea se stabileşte la propunerea consiliului clasei. Sancţiunea se consemnează în registrul de procese - verbale al consiliului clasei şi într-un raport care va fi prezentat consiliului profesoral de către profesorul pentru învăţământul primar sau profesorul diriginte, la sfârşitul semestrului. Mustrarea scrisă este întocmită de profesorul pentru învăţământul primar sau profesorul diriginte, este semnată de către acesta şi de către director, este înregistrată în registrul de intrări-ieşiri al şcolii; documentul va fi înmânat elevului sau reprezentantului legal, pentru elevii fără capacitate de exercițiu, personal, sub semnătură sau transmis prin poştă, cu confirmare de primire. Sancţiunea se înregistrează în catalogul clasei, precizându-se numărul documentului. Sancţiunea poate fi însoţită de scăderea notei la purtare, aprobată de consiliul profesoral al unităţii de învăţământ.
(3) Retragerea temporară sau definitivă a bursei se aplică de către director, la propunerea consiliului clasei. Sancţiunea poate fi însoţită de scăderea notei la purtare, cu aprobarea consiliului profesoral al unităţii de învăţământ preuniversitar.
(4) Mutarea disciplinară la o clasă paralelă se realizează după notificarea, în scris și sub semnătură, a notificării de sancționare, de către profesorul diriginte sau directorului, elevului sau reprezentantului legal, dacă acesta nu are capacitate de exercițiu. Sancțiunea se consemnează în catalogul clasei, registrul matricol și în raportul consiliului clasei, la sfârșitul semestrului și poate fi însoțită de scăderea notei la purtare. Aceasta nu se aplică în învățământul primar.
(5) Preavizul de exmatriculare se întocmeşte, în scris, de către diriginte şi director, pentru elevii care absentează nejustificat 25 de ore la diferite discipline de studiu sau 25% din totalul orelor de la o singură disciplină sau modul, cumulate pe un semestru şi se înmânează, în scris şi sub semnătură, elevului sau reprezentantului legal, dacă elevul nu are capacitate de exercițiu. Sancţiunea se consemnează în registrul de evidenţă a elevilor şi în catalogul clasei şi se menţionează în raportul consiliului clasei la sfârşit de semestru sau de an şcolar și poate fi însoţită de scăderea notei la purtare, cu aprobarea consiliului profesoral al şcolii. Aceasta nu se poate aplica elevilor din învățământul obligatoriu.
(6) Exmatricularea constă în eliminarea, elevului din unitatea de învăţământ în care acesta a fost înscris, până la sfârşitul anului şcolar. Exmatricularea poate fi: exmatriculare cu drept de reînscriere, în anul următor, în aceeaşi unitate de învăţământ şi în acelaşi an de studiu, exmatriculare fără drept de reînscriere în aceeaşi unitate de învăţământ, exmatriculare din toate unităţile de învăţământ, fără drept de reînscriere, pentru o perioadă de timp. Elevii exmatriculaţi din unităţile de învăţământ liceale şi postliceale din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, pentru motive imputabile, se pot transfera, în anul şcolar următor, într-o unitate de învăţământ preuniversitar din reţeaua ministerul educației, numai după stabilirea cuantumului cheltuielilor de şcolarizare şi a modului de recuperare a acestora, cu respectarea prevederilor prezentului regulament.
(7) Exmatricularea cu drept de reînscriere în anul următor în aceeaşi unitate de învăţământ şi în acelaşi an de studiu, se aplică elevilor din învăţământul secundar superior, din învăţământul profesional şi din învăţământul terţiar non-universitar sau postliceal, pentru abateri grave, prevăzute de prezentul statut. Sancţiunea se aplică şi pentru un număr de cel puţin 50 de absenţe nejustificate din totalul orelor de studiu sau cel puţin 30% din totalul orelor la o singură disciplină de studiu/modul, cumulate pe un semestru și se aprobă în consiliul profesoral la propunerea dirigintelui, după consultarea directorului. Dacă motivul sancţionării îl reprezintă absenţele nejustificate, aprobarea este condiţionată de emiterea, în prealabil, a preavizului de exmatriculare. Sancţiunea se consemnează în registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, în catalogul clasei, în registrul de evidenţă a elevilor, în registrul matricol, se comunică, de către dirigintele clasei, în scris şi sub semnătură, elevului sau reprezentantului legal, dacă acesta nu are capacitate de exercițiu, și poate fi însoţită de scăderea notei la purtare sub 6,00, aprobată de consiliul profesoral al şcolii.
(8) Exmatricularea fără drept de reînscriere în aceeaşi unitate de învăţământ se aplică elevilor din învăţământul secundar superior, din învăţământul profesional şi din învăţământul terţiar non-universitar sau postliceal, pentru abateri deosebit de grave, apreciate ca atare de către consiliul profesoral. Aplicarea sancţiunii se aprobă de către consiliul profesoral, la propunerea consiliului clasei. Sancţiunea se consemnează în registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, în catalogul clasei, în registrul de evidenţă a elevilor, în registrul matricol, se comunică de către dirigintele clasei, în scris şi sub semnătură, elevului sau reprezentantului legal, dacă acesta nu are capacitate de exercițiu și poate fi însoţită de scăderea notei la purtare sub 6,00, aprobată de consiliul profesoral al şcolii.
(9) Exmatricularea din toate unităţile de învăţământ preuniversitar, fără drept de reînscriere pentru o perioadă de timp, se aplică elevilor din învăţământul secundar superior, din învăţământul profesional şi din învăţământul terţiar non-universitar sau postliceal, pentru abateri deosebit de grave, apreciate ca atare de către consiliul profesoral. Aplicarea sancţiunii şi stabilirea duratei se realizează de către ministerul educației, la propunerea motivată a consiliului profesoral. Sancţiunea se consemnează în registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, în catalogul clasei, în registrul matricol, se comunică, de către ministerul educației, în scris şi sub semnătură, elevului sau reprezentantului legal, dacă acesta nu are capacitate de exercițiu și poate fi însoţită de scăderea notei la purtare sub 6,00, aprobată de consiliul profesoral al şcolii.
Art. 15 Reabilitarea
(1) După opt săptămâni sau la încheierea semestrului sau a anului școlar, comisia se reîntrunește. Dacă elevul căruia i s-a aplicat o sancţiune menţionată la articolul 13, alin. (5), lit. b) dă dovadă de un comportament fără abateri pe o perioadă de cel puţin 8 săptămâni de şcoală, până la încheierea semestrului sau a anului şcolar, prevederea privind scăderea notei la purtare, asociată sancţiunii, se anulează.
(2) Anularea, în condiţiile stabilite la alin. (1), a prevederii referitoare la scăderea notei la purtare se aprobă de autoritatea care a aplicat sancţiunea.
Art. 16 Sancțiuni privind nefrecventarea orelor de curs
(1) Pentru toţi elevii din învăţământul preuniversitar, la fiecare 20 absenţe nejustificate pe semestru din totalul orelor de studiu sau la 20% absenţene justificate din numărul de ore pe semestru la o disciplină sau modul, va fi scăzută nota la purtare cu câte un punct.
(2) Motivarea absenţelor se face de către profesorul pentru învăţământul primar sau profesorul diriginte în ziua prezentării actelor justificative.
(3) În cazul elevilor fără capacitate de exercițiu, reprezentantul legal are obligaţia de a prezenta personal profesorului pentru învăţământul primar sau dirigintelui actele justificative pentru absenţele acestuia.
(4) Actele pe baza cărora se face motivarea absenţelor sunt: adeverinţă eliberată de medicul cabinetului şcolar, de medicul de familie sau medicul de specialitate, adeverinţă sau certificat medical eliberat de unitatea sanitară în cazul în care elevul a fost internat, cererea scrisă a elevului sau a reprezentantului legal, dacă acesta nu are capacitate de exercițiu, adresată profesorului pentru învăţământul primar sau profesorului diriginte al clasei. Toate adeverinţele medicale trebuie să aibă viza cabinetului, care are în evidenţă fişele medicale sau carnetele de sănătate ale elevilor.
(5) Actele pe baza cărora se face motivarea absenţelor vor fi prezentate în termen de maximum 14 zile de la reluarea activităţii elevului şi vor fi păstrate de către profesorul pentru învăţământul primar sau profesorul diriginte, pe tot parcursul anului şcolar.
(6) Termenul de la alin. (5) este unul de decădere. Repunerea în termen se aplică corespunzător.
(7) Elevul sau reprezentantul legal, dacă acesta nu are capacitate de exercițiu, are dreptul să i se aducă la cunoștiință zilele în care a fost declarat absent, în maxim 3 zile de la constatare.
(8) Elevii care au media la purtare mai mică decât 9 în anul anterior, nu pot fi admişi în unităţile de învăţământ cu profil militar sau pedagogic.
(9) La cererea scrisă a conducerilor unităţilor de învăţământ cu program sportiv suplimentar, a profesorilor-antrenori din unităţile de învăţământ cu program sportiv integrat, a conducerilor cluburilor, asociaţiilor sportive sau a conducerilor structurilor naţionale sportive, directorul poate aproba, în vederea încheierii situaţiei şcolare, motivarea absenţelor elevilor care participă la cantonamente şi la competiţii de nivel local, naţional şi internaţional.
(10) Directorul unităţii de învăţământ preuniversitar aprobă motivarea absenţelor elevilor care participă la olimpiadele şcolare naţionale, internaţionale, la concursurile profesionale, la nivel local, regional şi naţional sau alte forme de manifestare a vocației.
(11) Elevii aflaţi în situaţii speciale, cum ar fi, căsătorie, naşterea unui copil, persoane existente în îngrijirea elevului, detenţie sau alte situații speciale, vor fi sprijiniţi să finalizeze nivelul de învăţământ.
(12) Elevii din învăţământul obligatoriu cu dizabilități fizice, nedeplasabili, cu boli cronice grave, pot fi scutiţi parţial sau total de frecvenţă, beneficiind de îndrumare din partea personalului unităţii de învăţământ. Scutirea se acordă, la cerere, de către directorul unităţii de învăţământ special, pe baza actelor medicale doveditoare şi a recomandării exprese a compartimentului de igienă şcolară din cadrul direcţiei de sănătate publică a judeţului sau a municipiului Bucureşti.
Art. 17 Pagube patrimoniale
(1) Elevii care se fac responsabili de deteriorarea sau sustragerea bunurilor unităţii de învăţământ sunt obligați să acopere, în conformitate cu prevederile art. 1357-1374 din Codul Civil, toate cheltuielile ocazionate de lucrările necesare reparaţiilor sau, după caz, să restituie bunurile sau să suporte toate cheltuielile pentru înlocuirea bunurilor deteriorate sau sustrase.
(2) În cazul în care responsabilul nu se cunoaşte, răspunderea materială nu poate să devină colectivă.
(3) În cazul distrugerii sau deteriorării manualelor şcolare primite gratuit, elevii vinovați înlocuiesc manualul deteriorat cu un exemplar nou, corespunzător disciplinei, anului de studiu şi tipului de manual deteriorat. În caz contrar, elevii vor achita contravaloarea manualelor respective. Elevii nu pot fi sancționați cu scăderea notei la purtare pentru distrugerea sau deteriorarea manualelor școlare.
Art. 18 Contestarea
(1) Contestarea sancţiunilor ce pot fi aplicate elevilor, prevăzute la art. 14 se adresează, de către elev sau reprezentantul legal, dacă acesta nu are capacitate de exercițiu, consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ preuniversitar, în termen de 5 zile de la aplicarea sancţiunii.
(2) Contestaţia se soluţionează în termen de 30 de zile de la depunerea acesteia la secretariatul unităţii de învăţământ. Hotărârea consiliului de administraţie nu este definitivă și poate fi atacată ulterior la instanța de contencios administrativ din circumscripția unitații de învățământ sau a domiciliului petentului. În acest caz, nu mai este necesară notificarea prealabilă.
CAPITOLUL AL V-LEA
REPREZENTAREA ELEVILOR
Art. 19 Moduri de asociere în vederea reprezentării
Interesele și drepturile elevilor sunt reprezentate și apărate de către:
a) consiliul elevilor;
b) asociațiile reprezentative ale elevilor;
c) reprezentanții elevilor în forurile de conducere ale unității de învățământ;
d) grupuri informale de acțiune.
Art. 20 Moduri de reprezentare
Interesele și drepturile elevilor sunt reprezentate și apărate prin:
a) participarea reprezentanților elevilor în organismele, forurile, consiliile, comisiile și altele asemenea care au impact asupra sistemului educațional;
b) participarea reprezentanților elevilor aleși în organismele administrative și forurile decizionale sau consultative din cadrul unității de învățământ liceal și profesional;
c1) participarea reprezentantului elevilor în Consiliul de Administrație al unității de învățământ;
c) depunerea de memorandumuri, petiții, plângeri, solicitări sau altele asemenea, după caz;
d) transmiterea de comunicate de presă, luări publice de poziție și altele asemenea;
e) organizarea de evenimente și acțiuni de protest împotriva unor măsuri sau propuneri de măsuri care afectează drepturile elevilor, calitatea actului educațional sau buna finanțare a sistemului educațional, cu respectarea programului școlar și a normelor de conduită;
f) alte modalități de exprimare a doleanțelor, drepturilor și poziției reprezentaților elevilor, cu respectarea normelor legale în vigoare.
Art. 21 Elevii reprezentanți
Se consideră reprezentanți ai elevilor următorii:
a) președintele și vicepreședinții Consiliului Școlar al Elevilor;
b) reprezentanții elevilor la nivel local, județean sau național;
c) reprezentantul elevilor în Consiliul de administrație;
d) reprezentanții elevilor în comisiile unității de învățământ, inspectoratelor școlare, autorităților locale sau centrale.
Art. 22 Alegerea sau desemnarea reprezentanților
(1) Reprezentanții elevilor din organismele administrative sau din forurile decizionale sau consultative ale unității de învățământ liceal sau profesional sunt aleși, la începutul fiecărui an școlar, de către tot corpul de elevi ai unității de învățământ liceal sau profesional.
(2) Fiecare elev are dreptul de a alege și de a fi ales ca reprezentant al elevilor din unitatea de învățământ. Este interzisă limitarea sau restrângerea dreptului de a alege sau de a fi ales, indiferent de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, pătură socială, convingeri sociale sau politice, gen, orientare sexuală, vârstă, dizabilitate, boală, apartenență la un grup defavorizat, medie generală, medie la purtare, situație școlară precum și orice alt criteriu discriminatoriu.
(3) Cadrele didactice sau personalul administrativ din unitatea de învățământ nu au voie să intervină în procedurile de alegere a elevilor reprezentanți, indiferent de nivelul de reprezentare. Intervențiile se sancționează conform prevederilor art. 280 din Legea educației naționale cu modificările și completările ulterioare.
(4) Modul concret de desfășurare a alegerilor pentru elevii reprezentanți se stabilește de aceștia printr-un regulament adoptat de către Consiliul Național al Elevilor.
Art. 23 Relația dintre elevii reprezentanți și structurile asociative reprezentative
(1) Asociațiile reprezentative ale elevilor constituite la nivel de unitate de învățământ, fie direct, fie prin sucursale sau filiale au dreptul să monitorizeze procesul electoral de desemnare a reprezentanților elevilor.
(2) Asociațiile reprezentative nu pot exercita prin niciun mod o relație de subordonare față de elevii reprezentanți.
(3) Elevii reprezentanți au dreptul să constituie sau să facă parte din asociații reprezentative.
Art. 24 Drepturile elevilor reprezentanți
Elevii reprezentanți au următoarele drepturi:
a) de a avea acces la toate activităţile desfăşurate de către organismele în cadrul cărora este reprezentant, în condiţiile legii;
b) de a avea acces la toate informaţiile ce vizează activitatea organismului în care este reprezentant, în condiţiile legii;
c) de a folosi baza materială a unității de învățământ, în conformitate cu îndatoririle ce îi revin din calitatea de reprezentant;
d) de a nu le fi afectată activitatea academică de asumarea responsabilităţilor presupuse
de calitatea de elev reprezentant. Elevii reprezentanţi au dreptul de a recupera cursurile gratuit dacă s-au suprapus peste activităţi impuse de calitatea de elev reprezentant. Dacă recuperarea lor nu este posibilă, cadrele didactice vor indica modalităţi de echivalare a activităţii pierdute;
e) de a recupera evaluările dacă acestea s-au suprapus peste activităţi impuse de calitatea de elev reprezentant;
f) de a i se motiva absențele în baza unor documente justificative dacă activitatea de reprezentare în organismele și forurile decizionale s-a suprapus peste programul școlar.
Art. 25 Îndatoririle elevilor reprezentanți
Elevii reprezentanți au următoarele îndatoriri:
a) de a respecta prevederile cuprinse în prezentul statut;
b) de a reprezenta interesele elevilor fără a fi influențați de factori politici;
c) de a reprezenta interesele tuturor elevilor, indiferent de naționalitate, sex, religie, convingeri politice, orientare sexuală și alte criterii discriminatorii;
d) de a informa elevii cu privire la activitățile întreprinse și deciziile luate şi de a asigura diseminarea informaţiilor în timp util;
e) de a participa la activităţile care decurg din poziţia pe care o deţin, conform prevederilor legale;
f) de a face publică şi a denunţa orice tentativă de influenţare a deciziei lor, inclusiv dacă aceasta provine din partea conducerii unității de învățământ;
g) de a răspunde oricărui elev pe care îl reprezintă atunci când îi este semnalată o problemă care ţine de atribuţiile ce îi revin din calitatea de elev reprezentat;
h) de a păstra periodic contactul cu elevii pe care îi reprezintă prin publicarea datelor de contact pe site-ul unității de învățământ sau pe diverse panouri din unitate, informarea perioadă a elevilor cu privire la subiectele relevante care sunt în dezbatere, publicarea deciziilor care privesc elevii și altele asemenea;
i) de a aloca timpul şi abilităţile proprii pentru îndeplinirea sarcinilor ce decurg din calitatea de elev reprezentant.
CAPITOLUL AL VI-LEA
ASOCIEREA ELEVILOR
Art. 26 Asocierea elevilor
(1) Orice elev are dreptul de a se asocia în cercuri, asociaţii profesionale, științifice, culturale, artistice, sportive, sociale, civice sau alte asemenea structuri la nivel de unitate de învățământ, local, județean sau național, în condiţiile legii.
(2) Organizarea și funcționarea acestor structuri se realizează pe bază de statut propriu, în cazul asociațiilor cu personalitate juridică.
Art. 27 Drepturi ale formelor de asociere ale elevilor
Formele de asociere ale elevilor au următoarele drepturi:
a) dreptul de a fi recunoscute de către unitatea de învățământ;
b) dreptul de a fi consultate pentru toate aspectele ce privesc dezvoltarea învățământului preuniversitar și a procesului educațional;
c) dreptul de a accesa spațiul unității de învățământ pentru desfășurarea obiectivelor asumate și pentru a derula activitățile interne;
d) dreptul de a propune sediul social la adresa unității de învățământ;
e) dreptul la un sediu pentru desfășurarea activităților interne.
Art. 28 Asociațiile reprezentative ale elevilor
(1) Asociațiile reprezentative ale elevilor sunt asociații constituite în mod legal, cu statut propriu, care au ca scop declarat reprezentarea intereselor și drepturilor elevilor.
(2) Asociațiile reprezentative își pot desfășurarea activitatea la nivel național, județean, local sau școlar.
(3) Filiale sau sucursalele asociațiilor reprezentative au același statut reprezentativ în raport cu scopul înființării acestora.
CAPITOLUL AL VII-LEA
ACTIVITATEA EDUCATIVĂ EXTRAȘCOLARĂ
Art. 29 Activitatea educativă extrașcolară din unitățile de învățământ este concepută ca mediu de dezvoltare personală, ca mijloc de îmbunătățire a motivației, frecvenței și performanței școlare.
Art. 30 Activitatea educativă extraşcolară din unităţile de învăţământ se poate desfăşura fie în incinta unităţii de învăţământ, fie în afara acesteia, în palate şi cluburi ale copiilor, în cluburi sportive şcolare, în baze sportive şi de agrement, în spaţii educaţionale, culturale, sportive, turistice, de divertisment.
Art. 31 Activităţile educative extraşcolare sunt stabilite în consiliul de administrație al unităţii de învăţământ, după consultarea cu consiliile elevilor, în urma unui studiu de impact, în conformitate cu opţiunile elevilor.
Art. 32 Evaluarea activităţii educative extraşcolare la nivelul unităţii de învăţământ este realizată, anual, de către coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare. Consiliul Școlar al Elevilor va completa o secțiune din raport în care va preciza opinia elevilor față de activitățile educative extrașcolare realizate.
CAPITOLUL AL VIII-LEA
EVALUAREA ELEVILOR
Art. 33 Evaluarea are drept scop orientarea şi optimizarea învăţării. În sistemul de învăţământ preuniversitar evaluarea se centrează pe competenţe, oferă feedback real elevilor şi stă la baza planurilor individuale de învăţare.
Art. 34 Instrumentele de evaluare se stabilesc în funcţie de vârsta şi de particularităţile psihopedagogice ale beneficiarilor primari ai educaţiei şi de specificul fiecărei discipline. Acestea pot fi: chestionări orale, lucrări scrise, experimente şi activităţi practice, referate şi proiecte, interviuri, portofolii, probe practice;
Art. 35 Evaluarea rezultatelor la învăţătură se realizează în mod ritmic, conform legii
Art. 36 Fiecare semestru cuprinde şi perioade de consolidare şi de evaluare a competenţelor dobândite de beneficiarii primari ai educaţiei. În aceste perioade se urmăreşte:
a) ameliorarea rezultatelor procesului de predare-învăţare, ;
b) fixarea şi sistematizarea cunoştinţelor și abilităților;
c) stimularea antepreşcolarilor/preşcolarilor/elevilor cu ritm lent de învăţare sau cu alte dificultăţi în dobândirea cunoştinţelor, deprinderilor şi în formarea şi dezvoltarea atitudinilor;
d) stimularea pregătirii antepreşcolarilor/preşcolarilor/elevilor capabili de performanţă înaltă
Art. 37 Rezultatele evaluării se exprimă, după caz, prin:
a) aprecieri descriptive privind dezvoltarea copilului - la nivelurile antepreşcolar, preşcolar şi clasa pregătitoare,
b) calificative - în clasele I-IV şi în învăţământul special care şcolarizează elevi cu deficienţe grave, severe, profunde sau asociate,
c) note de la 10 la 1 în învăţământul secundar şi în învăţământul postliceal.
Art. 38 Calificativele/notele acordate se comunică în mod obligatoriu elevilor, se trec în catalog şi în carnetul de elev de către cadrul didactic care le acordă.
Art. 39 La sfârşitul fiecărui semestru şi la încheierea anului şcolar, cadrele didactice au obligaţia să încheie situaţia şcolară a elevilor, în condiţiile prezentului regulament. Cadrele didactice nu au dreptul de a încheia situația școlară fără a informa prealabil elevii în legătură cu notele consemnate.CAPITOLUL AL IX-LEA
EXAMENE ȘCOLARE

Art. 40
(1) Se interzice organizarea unor examinări în vederea înscrierii elevilor în prima clasă a învăţământului primar. Examinarea de specialitate, în acest caz, se va face numai în situaţia în care părintele, tutorele sau susţinătorul legal decide înscrierea copilului în clasa întâi, respectiv în clasa pregătitoare, înainte de vârsta stabilită prin lege şi se realizează de către Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională /Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională.
(2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) unităţile de învăţământ cu predare în limbile minorităţilor naţionale, care pot organiza testări ale nivelului cunoaşterii limbii de predare, în cazul în care numărul candidaţilor la înscrierea în clasa pregătitoare/clasa I depăşeşte numărul de locuri, în baza metodologiei de înscriere în învăţământul primar aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.
Art. 41
(1) Organizarea unor examinări în vederea înscrierii elevilor în clasa a V-a este permisă în următoarele situaţii:
a) pentru unităţile de învăţământ care nu şcolarizează clase de învăţământ primar, iar numărul cererilor de înscriere în clasa a V-a depăşeşte numărul locurilor oferite;
b) pentru unităţile de învăţământ cu profil artistic şi cu profil sportiv, în vederea testării aptitudinilor specifice;
c) pentru unităţile de învăţământ care urmăresc formarea unor clase cu predare în regim intensiv a unei limbi de circulaţie internaţională, în vederea verificării nivelului de cunoaştere a limbii respective. Elevii care anterior admiterii în clasa a V-a, la clasele cu predare în regim intensiv a unei limbi de circulaţie internaţională, au susţinut examene de competenţă lingvistică într-o limbă de circulaţie internaţională şi au obţinut o diplomă nivel A1 sau nivel superior, pot fi admişi fără a mai susţine proba de aptitudini şi cunoştinţe la limba modernă, fiindu-le acordată, prin echivalare, nota 10 la respectiva probă.

(2) Orice altă formă de concurs/examinare a elevilor în vederea înscrierii în clasa a V-a, precum şi organizarea claselor pe orice criterii de ierarhizare a elevilor este interzisă.
(3) Elevii care, anterior înscrierii la admiterea în liceu, în clasa a IX-a, la clasele cu predare în regim intensiv sau bilingv a unei limbi de circulaţie internaţională, au susţinut examene de competenţă lingvistică într-o limbă de circulaţie internaţională şi au obţinut o diplomă nivel A2 sau superior, pot fi admişi fără a mai susţine proba de verificare a cunoştinţelor la limba modernă respectivă, fiindu-le acordată, prin echivalare, nota 10 la respectiva probă
CAPITOLUL AL X-LEA
TRANSFERUL ELEVILOR


Art. 42 Beneficiarii primari ai educaţiei au dreptul să se transfere de la o clasă la alta, de la o unitate de învăţământ la alta, de la o filieră la alta, de la un profil la altul, de la o specializare/calificare profesională la alta, de la o formă de învăţământ la alta.
Art. 43 Transferul beneficiarilor primari ai educaţiei se face cu aprobarea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ la care se solicită transferul şi cu notificarea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ de la care se transferă.
Art. 44 (1) În învăţământul antepreşcolar/preşcolar, primar şi gimnazial, precum şi în învăţământul profesional, liceal şi postliceal beneficiarii primari ai educaţiei se pot transfera de la o grupă/clasă la alta, în aceeaşi unitate de învăţământ sau de la o unitate de învăţământ la alta, în limita efectivelor maxime de antepreşcolari/preşcolari/elevi la grupă /clasă.
(2) În situaţii excepţionale, în care transferul nu se poate face în limita efectivelor maxime de antepreşcolari/preşcolari/elevi la grupă/clasă, consiliul de administrație poate aproba depăşirea efectivului maxim, în scopul efectuării transferului.
Art. 45 Gemenii, tripleţi și alți asemenea se pot transfera în clasa celui cu media mai mare sau invers, la cererea părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal sau la cererea elevilor dacă aceştia sunt majori, cu aprobarea consiliului de administrație al unităţii de învăţământ.
Art. 46 Elevii din unităţile de învăţământ liceal şi postliceal din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, declaraţi inapţi pentru cariera militară, se pot transfera într-o unitate din reţeaua Ministerului Educaţiei Naţionale potrivit prevederilor prezentului regulament.
Art. 47 Elevii din învăţământul preuniversitar particular sau confesional se pot transfera la unităţi de învăţământ de stat.

CAPITOLUL AL XI-LEA
DISPOZIŢII FINALE
Art. 48 Monitorizarea respectării statutului
Consiliul Județean al Elevilor şi asociațiile reprezentative elaborează anual un raport privind respectarea prevederilor prezentului statut în fiecare unitate de învăţământ preuniversitar din respectivul judeţ sau din municipiul București. Raportul se face public înainte de începerea fiecărui an şcolar pe site-ul unităţilor de învăţământ, al inspectoratelor școlare, pe site-urile Consiliului Elevilor și pe cele ale asociațiilor reprezentative ale elevilor. În cazul constatării unor deficienţe, unitățile de învăţământ au obligaţia de a face publice modalităţile de soluţionare a acestora.
Art. 41 Intrarea în vigoare
Prezentul statut intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării lui în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale, conform articolului 80, alin. (2) din Legea educaţiei naţionale.
Art. 42 Modificarea
Statutul elevului poate fi modificat la propunerea Consiliului Naţional al Elevilor sau asociațiilor reprezentative ale elevilor, cu avizul Consiliului Național al Elevilor și cu aprobarea Ministerului Educaţiei Naţionale.
Art. 43 Relația cu alte acte normative inferioare sau egale
(1) Orice prevedere legală prevăzută într-un act normativ inferior sau egal, aflată în contradicţie cu prezentul statut, este abrogată de drept.
(2) Normele din prezentul statut sunt imperative și de ordine publică, cu toate consecințele de rigoare.
(3) Dacă există neconcordanțe între dispozițiile prezentului statut și alte regulamente interne, se aplică reglementările din prezentul statut, cu excepția cazului în care regulamentele interne conțin dispoziții mai favorabile.